حسابداری , شرکت حسابداری

حسابداری , شرکت حسابداری

ثبت درخواست دفاع مالیاتی

عملکردارزش افزودهمستغلات
قبل از رسیدگیپس از صدور برگ تشخیصهیات تجدید نظرشورای عالیدیوان عدالت اداری

کارفرمای محترم، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، کارشناسان این مجموعه پس از بررسی و حداکثر ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست با شما تماس خواهند گرفت

مطالب مرتبط