حسابداری , شرکت حسابداری

حسابداری , شرکت حسابداری

صاحبان مشاغل بند الف چه کسانی می باشند ؟

صاحبان مشاغل بند الف چه کسانی می باشند ؟

۱) کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان که دارای کارت بازرگانی می باشند . ۲) کلیه واحد های تولیدی و یا کارخانه ها که برای فعالیت آنها از وزارتخانه ذیربط جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری صادر می گردد . ۳) افراد و یا صاحبان مشاغلی که از معادن بهره برداری می نمایند . […]