حسابداری , شرکت حسابداری

حسابداری , شرکت حسابداری

صاحبان مشاغل بند ب چه افرادی می باشند ؟

صاحبان مشاغل بند ب چه افرادی می باشند ؟

۱) صاحبان و کارفرمایان کارگاه ها ۲) صاحبان و کارفرمایانی که دارای مشاغل ساختمانی و یا تاسیسات فنی ،صنعتی ، نقشه کشی ،نقشه برداری می باشند. ۳) صاحبان و کارفرمایانی که دارای مشاغل خدمات چاپی و یا گرافیکی می باشند . ۴) صاحبان و کارفرمایانی که دارای مشاغل مشاوره حقوقی می باشند مانند وکالت و […]