شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

اطلاعیه مزایای تسریع در اقدامات به صورت حساب های فروش

اطلاعیه شماره ۲۶-اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی باشد .بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه مودیان مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone