شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورت حساب الکترونیکی

چه مواردی نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد؟
مهدی رعنایی، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در نامه ی شماره ۲۱۰/۷۸۷۶۱/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ خطاب به مدیرکل امور مالیاتی مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اعلام کرد. براین اساس، موارد زیر در حال حاضر در سامانه مودیان نیازی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند:
۱. درآمد اجاره اموال غیرمنقول
۲. خرید و فروش سهام / اوراق بهادار
۳. سود و زیان حاصل از تسعیر ارز
۴. سود سپرده بانکی
۵. سود سهام و اوراق بهادار
۶. حق عضویت
۷. کمک های بلاعوض

09034915617 whatsapp 02188196080 phone