شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به ۲۱ روز

براساس اطلاعیه شماره ۲۱ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروسگاهی و سامانه مودیان چنین مقرر شده بود تا مهلت ۷ روزه تعیین شده در دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی اجرایی گردد. در همین راستا با توجه به اطلاعیه شماره ۲۱، فروشنده بایستی حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ صدور صورتحساب فروش آن را به سامانه مودیان ارسال می کرد.
اجرایی شدن مهلت ۷ روزه در سامانه مودیان با توجه به مشکلات زیرساختی و به روز رسانی های مکرر این سامانه مورد انتقاد مودیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی قرار گرفت چراکه مدتی است صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان با مشکلاتی همراه است. به همین علت مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه شماره ۲۲ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ منتشر شد، مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان را تا اطلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش داد تا مودیان بتوانند با وجود مشکلات سامانه مذکور تکالیف خود را انجام دهند.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone