انواع فرار مالیاتی :

فرار مالیاتی پدیده ای است که از زمانی که مالیات اخذ می شود افرادی نیز برای نپرداختن مالیات یا کاهش آن اقدام می کردند در حال حاضر نیز با توجه به عصر الکترونیک و افزایش فرارهای مالیاتی راهکارهای نوین  جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بوجود آمده است که تاکنون توانسته برخی از فرارهای مالیاتی را کنترل نماید. افرادی که اقدام به فرار مالیاتی می کنند با توجه به وسعت و موضوع آن با جرائم و محدودیتهای مالی ، اجتماعی و … متفاوتی مواجه می شوند درایران هم فرار مالیاتی وجود دارد به همین منظور در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی مجازاتهای سنگینی برای مرتکبین پیش بینی شده است .

انواع فرار مالیاتی به اشکال مختلف صورت می گیرد برخی با افزایش غیر واقعی هزینه ها اقدام به فرار مالیاتی می کنند و برخی دیگر با کتمان درآمدهای خود مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند .

انواع فرار مالیاتی :

۱-حساب سازی و حساب به حساب کردن آنها .

۲-استفاده صورت حساب خرید و هزینه بیش از یکبار .

۳-ثبت مطالبات سوخت شده واهی و غیر واقعی .

۴-انعقاد قرارداد و فاکتورهای صوری و غیر واقعی .

۵-جابه جا کردن مقدار تعدادی و ریالی کالای خریداری شده .

۶-کم فروشی و تغییر مقادیر کمی و کیفی آن .

۷-ثبت تسعیر ارز غیر واقعی و محقق نشده .

۸-و …

در جوامع مختلف میزان و نوع محاسبه مالیات متفاوت بوده و تمام افرادی که به نوعی از امکانات و خدمات یک کشور بهره مند می شوند می بایست مالیات پرداخت نمایند . مالیات هم در بخشهای مختلفی از جمله : امنیت ، توسعه زیرساختها ، درمان ، تولید ، اشتغال و … مصرف می شود .