شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

بخشنامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳


در ماده ۳۴ قانون کار حق السعی تعریف شده است که یکی از اقلام و مواردی که در داخل حق السعی هست حقوق نامیده شده است. حقوق با دریافتی و درآمد کارگران متفاوت است. به کل درآمد کارگر و کلیه اقلام حقوق و مزایای کارگران حق السعی گفته می شود که حقوق یا مزد جزئی از آن است.
مزد شامل مزد شغل، مزد پایه و مزایای تبعی ثابت پرداختی به تبع شغل است. بسته به عرف و روال مزد می تواند به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود. اگر مزد به صورت ماهانه پرداخت شود حقوق نامیده می شود. بنابراین هر جا کلمه مزد و یا حقوق به کار برده می شود ماهیت یکسان و مزدی دارند.
در مصوبه حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ مانند سال های گذشته حداقل مزد روزانه مشخص شده و طبق آن حداقل مزد و حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳
-روزانه: مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال
-ماهانه: در ماه های ۳۰ روزه ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال، در ماه های ۳۱ روزه ۷۴,۰۵۰,۵۶۸ ریال و در ماه ۲۹ روزه ۶۹,۲۷۳,۱۱۲ ریال خواهد بود که در جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ مشخص شده است.
-بر اساس جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳، حداقل دستمزد روزانه برای کارگران و کارمندان به ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق ماهانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایا ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال خواهد بود.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone