شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

بخشنامه شرایط ارسال تبصره ماده ۱۰۰ برای مشاغل سال ۱۴۰۲

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ایجاد زمینه پذیرش خوداظهاری اشخاص حقیقی و به طور خاص صاحبان مشاغل، تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم را وضع کرده که این اقدام از یک سو موجب کاهش هزینه های قطعی سازی وصول مالیات ها شده و از سوی دیگر میزان مراجعه و پیگیری مودیان به ادارات کل مالیاتی را کاهش داده است. در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور با هدف استفاده حداکثری مودیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰)، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش بیش از ۲/۵ برابری سقف قانونی این تبصره را لحاظ نموده و این موضوع به تصویب نمایندگان مجلس شوای اسلامی نیز رسیده است.

برهمین اساس سقف استفاده از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و سازمان امور مالیاتی در نامه شماره ۲۰۰/۸۸۵۲۰/د به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، خواستار ارسال پیشنهادات این ادارات جهت بهبود اجرای حکم تبصره قانونی فوق شده و ضروری است که با برگزاری جلسات توجیهی با مجامع صنفی و حرفه ای تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، مقررات جدید برای مودیان به صورت شفاف تبیین گردد.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone