شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

برگ تشخیص مالیات چیست

برگ تشخیص مالیات چیست

برگ تشخیص مالیات چیست : برای پی بردن به این که برگ تشخیص مالیات چیست باید در ابتدا با نوع این برگه ها آشنا بشویم . برگ تشخیص تنها یکی از برگه های رسمی اداره مالیات است که برای مؤدیان صادر می شود ، این برگه حاوی نظرات و نحوه محاسبات سازمان امور مالیاتی درباره مقدار و نوع مالیات پرداختی توسط مؤدی می باشد .

برگ تشخیص مالیات چیست

از جایی که تمامی محاسبات برگه تشخیص مالیات بر اساس اظهار نامه ارسالی از سوی فرد مالیات دهنده است آشنایی با آن می تواند ما را در شناخت برگه تشخیص مالیات کمک کند .

 

اظهار نامه مالیات :

اظهار نامه مالیات در واقع یک اطلاعیه مالی است که بر اساس فرم های قانونی سازمان امور مالیاتی توسط مؤدی به این سازمان تحویل داده می شود . در اظهار نامه مالیات وضعیت کلیه دارایی ها ، بدهی ها ، درآمد ها و هزینه های فرد در طی یک دوره مالی کاملاً گزارش می شود تا اداره مالیات بر اساس آن بتواند مالیات پرداختی فرد را مشخص کند . بعد از بررسی اظهار نامه ها و انجام محاسبات مربوطه میزان مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده در برگ تشخیص مالیات مشخص می شود تا آن را به فرد تحویل دهند .

 

نحوه صدور برگ تشخیص مالیات چیست :

سازمان امور مالیات برگ تشخیص را در سه نسخه تحت عنوان برگ تشخیص مالیات تکلیفی ، مالیات حقوق ، مالیات عملکرد صادر می کند . در برگ تشخیص مالیات تکلیفی ممیز مالیات هزینه های مشمول مالیات تکلیفی را که توسط مؤدی یا شرکت خدمات حسابداری که کار شما را انجام می دهد و پرداخت نشده است را شناسایی و در برگه تشخیص ثبت و گزارش می کند . در برگ تشخیص حقوق ، میزان هزینه های حقوق بیان شده توسط مؤدی در اظهار نامه با لیست بیمه ارسالی و لیست مالیات بر حقوق و دستمزد مقایسه می شود و مواردی را که در آن اختلاف وجود دارد استخراج کرده و در برگ تشخیص ثبت می کنند و در نهایت با بررسی درآمد های ابرازی در تراز نامه و مطابقت آن ها با اسناد و مدارک ، صورت معاملات فصلی و در صورت لزوم استعلام های لازم ، برگ تشخیص مالیات عملکرد را صادر می کنند .

 

مراحل صدور برگ تشخیص مالیات چیست :

در شرایط عادی وقتی یک مؤدی اظهار نامه خود را به سازمان امور مالیات تحویل می دهد ، ممیزان مالیاتی به مدت یک سال از تاریخ تحویل فرصت دارند تا تاریخی را برای رسیدگی مالیاتی به پرونده وی مشخص کنند . در تاریخ تعیین شده جلسه رسیدگی به پرونده تشکیل می شود و ممیز مالیاتی با بررسی اظهار نامه و اسناد و مدارک تحویلی مؤدی تا یک ماه پس از برگزاری این جلسه تشخیص خود را در قالب برگه تشخیص مالیات به فرد مالیات دهنده ابلاغ می کند . برگ تشخیص صادره در این مرحله قطعی نیست و مؤدی تا ۳۰روز پس از صدور آن فرصت دارد تا به مالیات تعیین شده در قالب فرم های رسمی اعتراض کند .

 

ابلاغ برگ تشخیص مالیات چیست :

اداره مالیات بعد از بررسی های ممیزان مالیاتی و صدور برگه های تشخیص مالیات آن را به نشانی پستی مالیات دهنده ارسال می کند . ابلاغ به مؤدی به این خاطر است که او از نظر اداره مالیات در مورد میزان پرداختی خود مطلع شود و در ضمن به او فرصتی داده شود تا اگر به نوع مالیات صادره و میزان آن اعتراضی داشته باشد بتواند آن را نزد هیات های مالیاتی مطرح کند . اعتراضات به این برگه باید تنها ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن صورت گیرد . اگر در این بازه زمانی اعتراضی از سوی مالیات دهنده دریافت نشود مالیات وی قطعی و او ملزم به پرداخت آن خواهد بود .

 

الزامات سازمان امور مالیات در صدور برگ تشخیص مالیات چیست :

براساس ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم ، برگ های تشخیص مالیات علاوه بر این که باید بر اساس مستندات ارسالی توسط مالیات دهنده صادر شوند ، باید به گونه ای از طرف این سازمان تنظیم گردند که کلیه فعالیت ها و درآمد های یک فعال اقتصادی بطور کامل در آن مشخص گردد ؛ بعلاوه تمامی توقیع کنندگان این برگه ها باید نام و سمت اداری خود را به صورت کامل و خوانا در آن قید کنند ؛ چرا که مسئول مندرجات در این برگه ها ، آن ها خواهند بود . در واقع این افراد پاسخگوی اعتراضات مؤدی نسبت به برگ تشخیص صادره می باشند و تنها آن ها هستند که می توانند گزارش کاملی را از اسناد مورد بررسی و هرگونه توضیح در مورد پرونده را به وی بدهند .

 

نحوه اعتراض و رسیدگی به برگ تشخیص مالیات چیست:

  1. تقدیم اعتراض توسط مؤدی در مهلت مقرر در قانون و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده
  2. برسی اعتراضات و مدارک مربوط برای رد برگ تشخیص توسط مؤدی . در این مرحله اگر مستندات کافی باشند ممیز مالیاتی اعتراض را قبول و رأی خود را مبنی بر پذیرش اعتراض روی برگه قید می کند . در صورتی که مدارک برای رد تشخیص کافی نباشند ممیز مالیاتی پرونده را به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهند . (ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم)
  3. مختومه شدن پرونده : درصورت پرداخت مبالغ برگ تشخیص از سوی مؤدی و یا رفع اختلاف با هیات های مالیاتی ، پرونده وی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه خواهد شد . عدم اعتراض از سوی مالیات دهنده در مهلت ۳۰ روزه از صدور برگ تشخیص نیز پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد . (ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم)
  4. معترض شناخته شدن مؤدی : طبق تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم ، در صورتی که برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مالیات دهنده نیز اعتراضی به آن نکرده باشد ، اداره مالیات او را در حکم معترض به پرونده مالیاتی شناسایی می کند . در این حالت و همچنین اعتراض مؤدی در مهلت قانونی پرونده ها برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شوند .
  5. بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم اداره مالیات و مالیات دهنده هر دو می توانند ظرف یک ماه از صدور رأی هیات حل اختلاف مالیاتی ، به خاطر عدم رعایت قوانین و مقررات و یا نقص در رسیدگی به پرونده ، با ارائه دلایل و شواهد لازمه به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند .
  6. شورای عالی مالیات تنها از لحاظ کامل بودن رسیدگی های قانونی و تطبیق رسیدگی ها با قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی کرده و رای خود مبنی بر رد رأی هیات های حل اختلاف مالیاتی  و یا شکایت مزبور صادر می کند
09034915617 whatsapp 02188196080 phone