حسابداری خدماتی چیست

می دانیم که شرکت های خدماتی ، مجموعه های هستند که آثار فعالیتی آن ها ملموس نبوده و در قالب یک کالا عرضه نمی گردد. به عنوان مثال آموزشگاه های موسیقی ، تعمیرگاه های مجاز ، شرکت های حسابداری ، مجموعه های انبارداری ، شرکت های حمل و نقل و ترابری و هزاران مثال دیگر اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند که بدون ارائه محصولی فیزیکی به فعالیت اقتصادی می پردازند ، لذا بی دلیل نیست که کار اینگونه مجموعه ها برای شناساندن خود به عموم مردم یا مشتریان بالقوه خود دشوارتر از مجموعه های بازرگانی می باشد . با گذر از این مقدمه می خواهیم بدانیم که حسابداری خدماتی چیست ؟ حسابداری خدماتی به مجموعه ای از فعالیت هایی اتلاق می گردد که حسابدار در مسیر آزمایش و تصدیق همخوانی ستون های بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه با ستون های مشابه در تراز آزمایشی از حساب های معین و کل انجام می دهد . حال خود این اقدامات به عنوان پاسخ سوال حسابداری خدماتی چیست در سه مرحله تعریف می شوند . در مرحله اول مجموعه ای از اقداماتی که در طول دوره مالی صورت گرفته است مورد بررسی قرار می گیرد . به عبارتی دیگر در این مرحله اطلاعات همه رویدادهای مالی به منظور برآورد و تخمین داده های اولیه جمع آوری می گردد . تجزیه و تحلیل این داده ها به منظور حصول مقدار دقیق سرمایه ، بدهی و دارایی ، صدور سند حسابداری و ساماندهی مدارک بر اساس تاریخ به منظور استخراج ترتیب بدهکاری و بستانکاری ، دفتر نویسی ، انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به کل و پس از آن به دفتر معین مجموعه اقداماتیست که در گام اول انجام می شود .

در ادامه پاسخ به سوال حسابداری خدماتی چیست باید تاکید کرد که این عمل مستلزم پیشروی در جدول زمانی خاصی است ، به عبارتی دیگر در خدمات حسابداری شما نمی توانید همه امور را یک شبه انجام دهید و از سویی دیگر نیز امکان کار روی این مبحث در تمامی ایام سال وجود ندارد ، لذا برخی از امور در پایان هر ماه مورد بررسی قرار می گیرد . در این مرحله یا گام دوم ، حسابدار ترازهای آزمایشی دفاتر کل و معین را تهیه کرده و در دوره ای مشخص گردش حساب و ستون های “بد” و  “بس” را مورد سنجش قرار می دهد .

در گام آخر هم که در پایان هر سال مالی انجام می پذیرد ، حسابدار با تهیه کار برگ به منظور نمایش سود ، زیان و ترازنامه ، ثبت تعدیلات به منظور اصلاح حساب های معین و کل یا همان بستن حساب های  سود و زیانی ( موقت ) ، تهیه ترازنامه و سپس اختتام حساب های دائمی پرونده حسابداری یک سال مالی را خواهد بست .