شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شاخه-های-حسابداری

شاخه های حسابداری

شاخه های حسابداری : شاخه های حسابداری این رشته را در گروه علوم انسانی به چند زیرمجموعه تقسیم می کنند تا هر کدام از آن ها روی یک موضوع خاص متمرکز شده و بتوانند تمامی حوزه های مربوز به این رشته را پوشش دهند . رشته حسابداری به پنج گرایش تقسیم می‌شود که هر کدام در شرایط و موارد خاصی کاربرد دارد ، درواقع علّت وجود این رشته ها همین کاربرد ها می باشد . شاخه های مختلف رشته حسابداری عبارتند از حسابداری منابع انسانی ، مدیریت ، دولتی ، صنعتی و حسابداری مالی .

حسابداری منابع انسانی

یکی از مباحث تازه در رشته حسابداری موضوع منابع انسانی است که در آن نیروی کار به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل در ایجاد درآمد در مؤسسات و شرکت ‌های مختلف از جمله شرکت حسابداری در نظر گرفته می شود . اگر از دید این گرایش به منابع انسانی بنگریم ، نیروی انسانی ارزشی برابر با دارایی های با اهمیت سازمان دارد ، بنابراین امکان ارائه گزارش آن ها در صورت های مالی مطرح می شود . صاحب نظران سه بخش اصلی را برای این شاخه در نظر گرفته اند .

  • شناسایی : برآورد کیفیت و کمیت نیروی انسانی و تهیه آمارهای متناسب با آن ها
  • ارزیابی : تعیین ارزش اقتصادی نیروی انسانی و میزان مالی آن (ارزش فعلی ، جایگزینی ، نظریه های ضریب ارزش ، مزایده و بهای تمام شده تاریخی برخی از موارد ارزش گذاری منابع نیروی انسانی می باشد)
  • گزارشگری : تهیه ، تنظیم و ارائه گزارش های مالی در مورد آن ها

 

شاخه حسابداری مدیریت

این شاخه از حسابداری به عنوان رشته ای مجزا در اوایل قرن کنونی شکل گرفت که در آن بر استفاده مدیران از داده های حسابداری جهت تصمیم گیری در مورد فعالیت های شرکت به صورت آگاهانه تأکید می شود . در بیشتر موارد این بخش در شرکت ها و خدمات حسابداری آن ها کاملاً محرمانه بوده تا توسط مدیران ارشد برای حمایت از تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد ؛ به همین خاطر حسابداری مدیریت بجای ثبت تاریخی وقایع و رویدادهای مالی دارای نگاهی رو به آینده است و وضعیت آتیه سازمان یا شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد . شما با بهره گیری از این شاخه در حسابداری قادر خواهید بود تا فرآیند های کنترل و مدیریت را در مجموعه خود اندازه گیری کنید و در صورت لزوم آن ها را اصلاح نموده یا بهبود بخشید . موسسه حسابداران رسمی آمریکا در تعریف این رشته بیان نموده است که بهره گیری از آن می‌تواند به گسترش سه حوزه زیر در هر سازمان کمک کند

  • مدیریت خطر کردن : استفاده از این رشته به منظور شناسایی و کنترل ریسک ها در راستای اهداف شرکت
  • مدیریت عملکرد : بهبود در تصمیم گیری برای کسب و کار و بهره وری سازمان
  • مدیریت راهبردی : بهبود جایگاه حسابداری مدیریت به عنوان یک شریک راهبردی در سازمان

حسابداری دولتی در شاخه های حسابداری

پیدایش این رشته را می توان به اواخر قرن نوزدهم ، زمانی که نظراتی در رابطه با کنترل عمومی بر روی هزینه های دولت مطرح می‌شد را مربوط دانست . استفاده درست و بجا از بودجه دولت و کسب حداکثر منافع از آن ، روشی را می طلبید که انجام آن را عملی سازد ، در نتیجه این نیاز سبب پیدایش حسابداری دولتی به صورت شاخه ای مجزا شد . در این رشته شما بیشتر به بحث شناسایی ، ثبت ، طبقه بندی ، تفسیر گزارش ها و رویدادهای مالی دستگاه‌های دولتی خواهید پرداخت و در نهایت از آن ها به منظور اعمال کنترل بر بودجه و تخصیص منابع آن به زیرمجموعه های دولت استفاده خواهید کرد .

شاخه حسابداری صنعتی

حسابداری-صنعتی

همان طور که از نام این شاخه در  پیداست ، استفاده از آن در صنعت یا به عبارتی به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات تولیدی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . پیدایش این رشته  در میان شاخه های حسابداری را می توانیم به دوران بعد از انقلاب صنعتی مربوط بدانیم که از آن بیشتر به منظور تعیین بهای تمام شده تولیدات ، تجزیه و تحلیل گزارشات ، شیوه های تولید ، مخارج و سایر حساب های مربوط به تولید استفاده می شد . گرچه این رشته بیشتر به کارخانجات و صنایع تولیدی مربوط می شود ولی سایر مراکز نیز جهت کارایی بیشتر در مجموعه های خود از آن استفاده می کنند ، از این جمله می‌توان به بیمارستان ها ، بانک ها ، شرکت حمل و نقل مواردی از این دست اشاره کرد .

شاخه حسابداری مالی

حسابداری مالی را تحت عنوان حسابداری گزارشگری در شاخه های حسابداری نیز معرفی می کنند ، چرا که هدف اصلی آن تهیه و ارائه داده های مالی در قالب صورت های مالی اصلی از قبیل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان است . اطلاعات تهیه شده توسط این رشته از حسابداری نه تنها مورد استفاده در داخل سازمان قرار می گیرد بلکه سهامداران و افراد خارج از شرکت ها و حتی شرکت های دولتی و ناظران نیز از آن ها استفاده می کنند . اطلاعات تهیه شده توسط این شاخه باعث می‌شود تا سرمایه گذارانی که قصد پرداختن به تجارت را ندارند با سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی و خدماتی مختلف بتواند ضمن کسب سود مقدمات رشد و توسعه این صنایع را نیز فراهم آورند . به عنوان نکته آخرحسابداری مالی را می توان یکی از اصلی ترین عوامل در برقراری مالیات از سوی دولت به فعالان اقتصادی در نظر گرفت ، چرا که برای تعیین دقیق مالیات دولت نیاز خواهد داشت که سود خالص شرکت ها  به صورت دقیق محاسبه و تعیین شود . شما برای تعیین دقیق این دو مورد باید حساب های هر واحد را به صورت منظم نگه داری وثبت نمایید و صورت ها و گزارش های مالی مربوط به آن ها را نیز در دوره‌ های زمانی مشخص تهیه کنید . بنابراین همان طور که می‌بینیم حسابداری مالی به عنوان بخشی اساسی برای دولت ها در تعیین مالیات و استفاده کنندگان برون سازمانی به منظور ارزش گذاری بر روی شرکت ها و یا تمایل به سرمایه گذاری در آن ها محسوب می شود .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone