صورتهای مالی

از صورتهای مالی میتوان چه استفاده های در حسابداری کرد؟ این سوال ممکن است مهمترین سوال و همچنین جامع ترین آنها در مورد این بحث باشد.

به همین خاطر بعد از تعریف اجمالی و کلی در مورد صورت های به موارد استفاده این موضوع خواهیم پرداخت :

صورتهای مالی چیست؟

به طور کلی از صورت های مالی میتوان برای ارزیابی و پیش بینی مبلغ و زمان بهره برد. به بیان دیگر صورت های مالی را تهیه میکنند تا دیتا های مورد نیاز را برای ارزیابی و یا پیش بینی در آمد های احتمالی آینده ی شرکت را بدست آورند.به همین ترتیب میتواند در سیاست های پیش رو و همچنین برنامه ریزی برای بدست آوردن بهترین نتیجه مورد استفاده قرار گیرد.

اما از تجزیه و تحلیل این موضوع چه چیز هایی میتوان بدست آرد . این صورتها میتواند در چه زمینه هایی به حسابداران و شرکت ها کمک کند؟

ارزیابی نقدینگی و برنامه ریزی برای بدهی های کوتاه مدت ارزیابی گردش کالا و همچنین توزیع آن در زمان های مختلف استفاده بهینه از منابع مورد دسترس ارزیابی توان مالی شرکت و ارزیابی اختار سرمایه ای .