شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

لیست بیمه تامین اجتماعی

لیست بیمه تامین اجتماعی

لیست بیمه تامین اجتماعی شامل سوابق کاری در حیطه‌ی بیمه هر کارمند یا کارگری می‌باشد که در شرکت و … درحال کار بوده و دارای حقوق و مزایا است  و هر فردی که نامش در فهرست بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته باشد باید حق بیمه‌ای به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

اهمیت ارسال لیست بیمه

ارسال لیست بیمه از موضوعات بسیار مهمی است که باید هرماه در موعد مقرر مورد انجام قرار بگیرد.
درصورتی که ارسال لیست بیمه به تاخیر بیوفتد،جرایمی برای شرکت لحاظ می‌شود که جریمه عدم ارسال لیست بیمه و جریمه پرداخت نکردن حق بیمه است.

مهلت ارسال  لیست بیمه

لیست بیمه تامین اجتماعی

براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی تمام کارگران و کارفرمایان موظف اند که لیست بیمه را  در هرماه و حداکثر  آخرین روز ماه پرداخت نمایند.

لیست موارد معاف از پرداخت حق بیمه

برای برخی از پرداختی‌های موجود در حقوق پرداخت حق بیمه لازم نیست. مواردی که معاف از پرداخت حق بیمه اند شامل:
بازخرید ها در مرخصی
هزینه عائله مندی
حق شیر
مزایای پایان کار
خسارات اخراج از کار
پاداش های  افزایش تولید درصورت پرداخت نشدن بیش از دو حقوق ماه در یک سال
پرداختی های سفر و ماموریت

لیست بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

 یک سیستم بیمه اجتماعی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد. در هر کشور، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی مسئول اجرای برنامه‌های بیمه تامین اجتماعی هستند.

معمولاً بیمه تامین اجتماعی شامل موارد زیر است:

۱٫ بیمه درمان: این بیمه شامل خدمات درمانی، بیمه پزشکی و هزینه‌های بیمارستانی است.

۲٫ بیمه بازنشستگی: این بیمه شامل پرداخت معاش بازنشستگی به افرادی که سن بازنشستگی را به دست آورده‌اند و شرایط مشخص دیگری را نیز برآورده کنند.

۳٫ بیمه بیکاری: این بیمه به افرادی که بیکار شده‌اند و وضعیت بیکاری را ثبت کرده‌اند، کمک می‌کند.

۴٫ بیمه معلولیت: این بیمه برای افرادی که به دلیل معلولیت ناتوان شده‌اند و توانایی کارکردن را از دست داده‌اند، معاش و کمک‌هایی را فراهم می‌کند.

۵٫ بیمه تولد و مرگ: این بیمه شامل پرداخت هزینه‌های مرگ و تولد به خانواده‌های متوفیان و متولدین است.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone