مراحل انجام حسابداری در یک شرکت

برای آشنایی با مراحل انجام حسابداری در یک شرکت ، شناخت برخی از مفاهیم این فن اجتناب ناپذیر می باشد ، با این حال در این مقاله بر ارائه توضیحی روان و قابل فهم برای عموم تاکید شده است . مراحل انجام حسابداری در یک شرکت در حقیقت مشاهده و ثبت اتفاقات و فراز و فرودهای چرخه حسابداریست . چرخه حسابداری لوپیست که از ابتدای هر سال آغاز شده و تا ابتدای سال مالی بعدی جریان می یابد و هر اتفاقی که با درآمد و مخارج ، سود و زیان و همچنین دارایی ها و بدهی ها سروکار دارد در آن بررسی می شود .

در همین رابطه مراحل انجام حسابداری در یک شرکت در دو دسته اصلی ابتدا و در طول چرخه (به عنوان یک دسته) و رویدادهای های انتهای سال (به عنوان دسته ای دیگر در پایان چرخه) مورد بررسی قرار می گیرند . وظیفه یک حسابدار در بدو شروع سال مالی جمع آوری تمامی اطلاعات مالی و دسته بندی آن ها می باشد .

این اطلاعات از اجناس و در ابعادی مختلف وجود دارند ، لذا پس از تجزیه و تحلیل و حذف برخی اطلاعات غیر ضروری در قالب اعداد به صورت اسناد حسابداری ثبت می شوند . انتقال به دفتر روزنامه ، انتقال به دفتر کل در مرحله بعدی و تهیه تراز آزمایشی اقدامات دیگریست که حسابدار به آن ها پرداخته و در طول سال به انجام آن ها مشغول است . این سریال که با افتتاح شرکت آغاز شده و تا پایان فعالیت و انحلال احتمالی آن ادامه دارد ، در هر انتهای هر فصل خود (پایان سال مالی) به اوج حساسیت رسیده که حسابدار با دقت و درایت خود می تواند پایانی خوش برای آن خلق کند .

در این مراحل حسابدار به اصلاح و تعدیل ماحصل زحمات خود در طول سال می پردازد . تهیه تراز آزمایشی ، صور مالی از قبیل ترازنامه ، سود و زیان یا صورت حساب سرمایه و بستن حساب های موقتی ( نظیر درآمد ، هزینه ها ، خرید یا فروش) و دائمی (مانند ترازنامه) مجموعه اقداماتیست که مراحل انجام خدمات حسابداری در یک شرکت  را به سرانجام رسانده و به عنوان اطلاعاتی پایه به سال بعد منتقل می گردند .