نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی : اگرچه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی وظیفه نهادها و سازمان‌های دولتی بوده و به ظاهر چگونگی آن به اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباطی ندارد، اما در حقیقت آگاهی از نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی سبب می‌شود تا از یک سو افراد مذکور به طور غیر عمد مرتکب اشتباهاتی که موجب افتادنشان در هزارتوی مالیاتی می‌شود نگردند و از سویی دیگر با کسب اطلاع از جزئیات کار، روش‌هایی قانونی به منظور کاهش یا از بین بردن مالیات‌های این تراکنشات و بر اساس حفره‌هایی که معمولاً در بخشنامه‌های دولتی دیده می‌شوند، بیابند.

با توجه به این توضیحات که شالوده اقدامات یک  شرکت حسابداری نظیر تراز ارقام آرین به منظور کاهش یا از بین بردن مالیات مبادلات مالی مذکور در چارچوب خدمات حسابداری است، قصد داریم تا در ادامه به نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی بپردازیم ؛ پس ما با همراه باشید !

با توجه به اینکه آخرین بخشنامه‌ها معیار اجرای دستورات و برپایی قوانین یک سازمان است، ما نیز به منظور آگاهی از تصمیمات آتی سازمان مالیاتی کشور در خصوص تراکنش‌های مشکوک بانکی به بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ این سازمان که توسط امید علی پارسا، رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، تحت عنوان «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی» به ادارات مربوطه ابلاغ شده است مراجعه کرده‌ایم .

در این بخشنامه همه دستورات در قالب ۸ بند اصلی (و نکاتی پیوست شده به آن) ارائه شده‌اند که خلاصه برخی از آن‌ها به شرح زیر است :

نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی

همه ادارات کل امور مالیاتی با هدف هماهنگی و نظارت بر اجرای درست این دستورات موظف به تشکیل هیئتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی بخش مورد نظر، معاون و رئیس حسابرسی مالیاتی، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و … می‌باشند که وظیفه آن‌ها دریافت اطلاعات از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و تحلیل عملکرد پولی و مالی مودیان مالیاتی (و به طور مشخص تراکنش‌های مشکوک آنان) می‌باشد .

در طی این جلسات، زمانی که به حساب‌های یک فرد یا مجموعه رسیدگی می‌شود یا اینگونه تشخیص داده می‌شود که این مودی دارای تراکنشاتی مشکوک بوده و یا حجم و میزان تبادلات بانکی وی استاندارد و معمولی قلمداد می‌شود.

نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی

در همین رابطه چنانچه اکثریت اعضای کمیته مذکور این تراکنشات را مشکوک دانسته و آن‌ها را در تضاد با صورت تقریبی بدانند ، حسابرسی مالیاتی را الزامی دانسته و بدین ترتیب برگه تشخیص مالیات از سوی اداره کل برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می گردد.

در ادامه گفتنیست که چنانچه پس از اینکه حجم معاملات و گردش ریالی، میزان سود به دست آمده در مقایسه با سال‌های قبل یا حجم فعالیت‌های اقتصادی حال حاضر دیده شده و مغایرتی غیر عادی در آن‌ها مشاهده نگردد، لزومی به دعوت این شخصیت حقیقی یا حقوقی و حسابرسی موشکافانه حساب‌های وی به منظور یافتن تراکنش‌های مشکوک نمی‌باشد .

روند ارسال مدارک به ادارات مالیات

در سالی جاری که به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود (۱۳۹۹) نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اینچنین بود که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی، پس از اینکه از سوی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در زمانی بیش از یک ماه مانده به تاریخ انقضای مهلت رسیدگی به دست کمیته‌های فوق می‌رسید، به منظور بررسی و انطباق با داده‌های خود مورد پالایش و تلخیص قرار می‌گرفت .

پس از این تبادل اطلاعات، به تناسب حجم داده‌هایی که قابل رسیدگی هستند، هر اداره کل طبق نظر کمیته بند نخست، یک یا چند کارگروه رسیدگی به این پرونده‌ها را به سرپرستی یکی از رؤسای امور مالیاتی که در زمینه حسابرسی نیز دارای اطلاعات، تجربه و مهارت کافی هستند را در امر رسیدگی به آن‌ها می‌گمارد .

نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی

چگونه به مالیات افرادی با بیش از یک پرونده باز رسیدگی می‌شود؟

با عنایت به اینکه ممکن است یک مؤدی در کسوت دیگری نیز دارای یک پرونده مالیاتی باشد، نهایتاً ظرف مدت ۵ روز کاری اطلاعات دریافتی مرتبط با نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد . بدیهیست که اثبات کسب این درآمدها از جایگاه یا شغلی دیگر، بنا به اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مستلزم ایجاد پرونده‌ای جداگانه و اخذ مالیات آن می‌شود .

در نهایت لازم به ذکر است که در نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی چنانچه این تراکنش‌ها متعلق به فردی حقیقی با بیش از یک پرونده مالیاتی باشد، این فرد موظف است تا ظرف مدت دو هفته پس از دریافت دعوتنامه‌ای کتبی، توضیحات مکتوب خود را در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط هریک از آن‌ها را با پرونده های مالیاتیش توضیح دهد .

لازم به ذکر است که اگر مؤدی از امضای این بند استنکاف نمود، پس از مدت یک هفته به این اداره مراجعه نکرد یا امکان دسترسی به وی فراهم نشد، مراتب این امر در فرم ثبت شده و به تائید کمیته رسیدگی پرونده خواهد رسید. پس از این رویداد است که پرونده مورد نظر به اطلاعات تراکنش‌های بانکی ضمیمه شده و اطلاعات برای اداره کل ارسال می‌گردد .