نرخنامه خدمات حسابداری

در مقالات پیشین به تفصیل در خصوص اهمیت خدمات حسابداری و بهره گیری از تجارب و مهارت های فرد یا مجموعه ای متخصص در این زمینه توضیحاتی ارائه شد . در همین رابطه دانستیم که هدف همه انسان ها از فعالیت های روزانه خود در قالب مشاغل ، کسب درآمد و سود بیشتر می باشد و این سود زمانی مطلوب و فعالیت های ما هنگامی پر بازده می باشند که علاوه بر ایجاد توازن میان جریان ورودی و خروجی پول ، نظارتی مستمر نیز بر آن حاکم باشد . اعمال این اقدامات که از یک سو سبب می شود تا مسئولین تصمیم گیرنده یک شرکت یا واحد صنفی توانایی پیش بینی اتفاقات آتی را داشته و برای آن برنامه ریزی کنند و از سویی دیگر در هنگام مواجه با پرداختی های اداره مالیات توانایی احقاق حق ، پرداخت مالیاتی منصفانه و گریز از بندها و تبصره های دردسر ساز را داشته باشند . انجام این اقدامات و بهره گیری از سامانه حسابداری یکپارچه و مطلوب یا در گرو استخدام نیرویی ثابت و پرداخت وجهی ماهانه به وی می باشد که از جهات مختلفی برای برخی کارفرمایان مطلوب نمی باشد و یا مستلزم برون سپاری این امر و استفاده از توانایی کارشناسانی مانند مجموعه پیش روی می باشد . در همین اثنا عدم آگاهی از نرخنامه خدمات حسابداری سبب می شود تا قیمت تمام شده این امور برای کارفرمایان مبهم بوده و با توجه به این سردرگمی در برون سپاری کار یا شناسایی شخص (حقیقی یا حقوقی) مناسب تعلل کنند . از این روی بر آن شدیم تا با ارائه نرخنامه خدمات حسابداری در این مجموعه حدود قیمت انجام کار را به اطلاع مخاطبین خود برسانیم تا در تصمیم گیری های مربوطه متغییر هزینه را نیز در نظر گیرند . اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر رسمی و ارزش افزوده به عنوان سه رکن شاخص و پر اهمیت در حیطه کار حسابداران که در نرخنامه خدمات حسابداری تاثیر مستقیمی دارد ، با توجه به بازه حداقل و حداکثری درآمد محاسبه می گردد