شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

جرایم مالیاتی

در مواردی که در ذیل به آن اشاره می شود افراد چه به صورت حقیقی و یا به صورت حقوقی مشمول جرایم مالیاتی می گردند که در ذیل به بررسی آن اشاره می شود :

۱) مطابق ماده ۲۲ و ۲۳ ، عدم ثبت نام مودیان در موعد مقرر معادل ۷۵ % مالیات تا تاریخ ثبت نام در نظر گرفته می شود ، به طور کلی برای تمام مودیانی که مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده اند ، اداره مالیات به ۲ صورت ، برای آنها شرایط خاصی را قائل می باشد ، در حالت اول شخص به صورت مزبور برای اداره مالیات شناخته می گردد که در این صورت شخص می بایست از زمانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده گردیده ،نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نماید و در حالت دوم در صورتیکه شخص از زمان مشمولیت خود نسبت به ثبت نام به عنوان موعدی اقدام نکرده باشد، شخص می بایست ۷۵% مالیات و عوارض خود را که به مالیات و عوارض مطالبه شده وی افزوده گردیده به عنوان جریمه پرداخت نماید . که در این صورت شخص پس ار موعد مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام می نماید و در این صورت شخص از زمانی که مشمول مالیات بوده تا زمانی که ثبت نام کرده می بایست نسبت به مدت زمانی که با تاخیر ثبت نام کرده ، نسبت به پرداخت مالیات خود به عنوان جرایم مالیاتی اقدام نماید .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone