بخشنامه اصلاحی حقوق و دستمزد سال ۹۹ (۱۳۹۹)

موضوع : ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹/۱/۲۶

دانلود بخشنامه اصلاحی حقوق و دستمزد سال


دانلود بخشنامه اولی حقوق ودستمزد سال۹۹

موضوع : ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل کارمزد کارگران در سال ۱۳۹۹

دانلود بخشنامه اولی حقوق و دستمزد سال ۹۹