تحریر دفاتر

مهمترین باید ها و نباید ها در تحریر دفاتر

در تحریر دفاتر قانونی ، نکات بسیاری باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود که به مهمترین آن ها می پردازیم .

در اولین و بدیهی ترین قدم ، تحریر دفاتر باید به زبان فارسی انجام بپذیرد . تحریر دفاتر باید با استفاده از ابزاری انجام گیرد که قابلیت ماندگاری داشته (مانند خودکار) و پاک شدنی نباشند  – در تحریر دفاتر قانونی ، نگارش تاریخ ،  و سایر ستون های موجود به صورت خوانا و قابل محاسبه الزامیست – در هر ردیف دفتر ، شرح معاملات با رویه ای یکسان نوشته شده و در صورت نیاز به ارائه سند و مدرک ، مشخصات آن در قسمت پیش بینی شده نوشته شود – تاریخ معاملات باید با رعایت سلسله مراتب تاریخی و در روز مقرر نوشته شود – شرح فعالیت ها در تحریر دفاتر قانونی از اهمیت زیادی برخوردار است ، چرا که با استناد به آن اعداد و ارقام معنا پیدا می کنند ، در این قسمت شرح معاملات ، درآمد – هزینه ، مالیات و عوارض ارزش افزوده و … باید بطور کامل درج گردد – در قسمت خرید ، قیمت خرید کالا و یا مواد اولیه مصرفی در تولید کالا یا ارائه خدمات (در صورت نیاز با ارائه سند و مدرک ) ارائه گردد و در قسمت هزینه ها نیز مواردی چون حقوق و بیمه کارمندان ، هزینه اجاره محل و قبوض مربوطه و سایر هزینه ها نوشته شود.

یکی از مهمترین قسمت های تحریر دفاتر ، ستون مربوط به دارایی های استهلاک پذیر می باشد که در آن عموما از امکانات و دارایی های سخت افزاری یک مجموعه که با گذشت زمان مستهلک می شوند (این وسیله می تواند یک صندلی یا ساختمان باشد)  صحبت به میان می آید . هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که موظف به تحریر دفاتر است ، باید پس از خرید وسیله ای استهلاکی ، به نگارش تاریخ و جزئیات آن در ستون دارایی های استهلاک پذیر و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به در آمد یا فروش مبادرت ورزد .

در مواردی از قبیل فقدان یک یا چند برگ از دفتر پلمپ ، معیوب شدن پلمپ آن ، عدم ثبت فعالیتی مالی به شرط احراز ، ثبت فعالیت در حاشیه ها و بین خطوط ، تراشیدن-پاک کردن و از بین بردن مندرجات به هر طریقی ، فاصله زیاد بین خطوط،

بستانکار شدن حساب های بانکی و صندوق ( جز در مواردی خاص ) ، تاخیر در تحریر دفاتر و ارائه آن ، اشتباهات محاسباتی ، عدم استفاده از اوراق مخصوص ، عدم ارائه طرز کار نرم افزار محاسبه و درج حساب ها ، استفاده از دفاتر سال های قبل ، عدم تطبیق مندرجات دفتری و الکترونیکی و … دفتر ارائه شده رد و مورد پذیرش قرار نمی گیرد