دفاع مالیاتی

مالیات در ساده ترین تعریف خود عبارت است از پرداخت مقداری از سود حاصل از عملکرد مردم یک کشور به دولت که در ازای خدماتی که در اختیارشان قرار می گیرد و همچنین ایجاد توازن در برخورداری انسان های یک جامعه از امکاناتی یکسان . این مبالغ می تواند مقدار عمده ای از بودجه هر دولت و کشوری را مهیا سازد . طریقه محاسبه این مالیات ها که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت می شود ، تقریبا در همه جا از متدی ثابت پیروی می کند و برای اشخاص حقیقی و حقوقی – با توجه به حیطه فعالیت – می تواند متغیر  باشد ، مثلا برای صنعت دخانیات،در همه جای دنیا مالیات سنگینی در نظر گرفته می شود ، این در حالیست که در مقابل برای امور فرهنگی و تحقیقاتی این امر به حداقل یا صفر می رسد . در ایران محاسبه مالیات و توامان دفاع مالیاتی برای مشاغل گوناگون ، معمولا با ثبت اسناد ، تدوین دفاتر قانونی و تقدیم اظهار های نامه های مالیاتی به حوزه مربوطه آغاز می شود . در این مرحله ممیز مالیاتی با بررسی مطالب در موعد ۱ ساله پیش رو ، زمانی را برای مؤدی مالیاتی مشخص می کند تا جلسه ای حضوری داشته باشند و در آنجا ، مؤدی با ارائه مدارک خود به دفاع از میزان پرداختی یا اصطلاحا دفاع مالیاتی بپردازد . در واقع دفاع مالیاتی حضور بهم رساندن در اداره مالیات و پاسخ به سوالات ممیز در خصوص عملکرد و صحت اسناد و مدارک ارائه شده می باشد . بدیهی ست امکان وجود نکاتی مبهم در پرونده وجود دارد ، این ابهامات ممکن است به تخمین مبلغ مالیات کمتر از حد معقول آن ختم شود که مسلما به ضرر دولت بوده و از طرفی برآورد مبلغ بیشتر از حد واقعی نیز به ضرر مؤدی می باشد . در جلسه حضوری مذکور ممیز مالیاتی با طرح پرسش هایی به از بین رفتن این ابهامات مبادرت می ورزد.

دفاع مالیاتی بدون داشتن اطلاعات و تجربه کافی، تسلط به بندها و تبصره های قانونی و آشنایی با امور مالیاتی و حسابرسی مانند شمشیر دو دمیست که ممکن است کار را برای مودی سخت کند ، ازین روست که معمولا اشخاص حقیقی و کسبه این کار را به فردی خبره در این امر واگذار می کنند . متاسفانه مواردی مشاهده شده است که در آن فردی فاقد ویژگی های فوق به امر دفاع مالیاتی خود پرداخته و نتیجه ای بسیار بد بدست آورده که حتی منجر به تعطیلی کسب و کارش شده است .

در وهله اول ، بهترین فرد برای دفاع مالیاتی همان حسابداریست که تحت نظر ایشان دفاتر ، اظهار نامه ها و گزارشات تهیه شده است . لازم به ذکر است که بهتر است حسابدار شخصی حقوقی باشد ، چراکه در مواردی دیده شده است که حسابدار در موعد دفاع حضور نداشته و کارفرما نیز به دلیل عدم تسلط به پرونده از پاسخ به سوالات ممیز باز مانده و از پس دفاع مالیاتی بر نیامده است . مزیت استفاده از یک مدافع حقوقی این است است که به جای یک فرد ، یک گروه پیگیر و درگیر کار شما هستند و در صورت نبود یک نفر ، دفاع مالیاتی شما با چالش روبرو نمی شود