شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۹

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷، شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نامه شماره ۲۱۰/۱۷۹۳۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با حکم قسمت اخیر بند (۱) و جزء (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به صحیح بودن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ضمن نقض آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات یاد شده، اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند (۱) و جزء (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مورد تایید قرار گرفته است، لذا مطابق قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸، هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین جزء (ب) از بند ۲ یاد شده، به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد:

«ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه گذاری ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»

09034915617 whatsapp 02188196080 phone