شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

حسابرسی

حسابداری شرکت پیمانکاری

حسابداری شرکت پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری به مجموعه هایی اطلاق می شود که با عقد قرارداد با اشخاص حقیقی- حقوقی و یا شرکت در مناقصات  متعهد می شوند که کاری (خدماتی یا ساخت و تولید) را در زمان مقرر و با قیمتی از پیش تعیین شده انجام دهند . این شرکت ها که در ذهن عامه مردم کارشان انجام کنتراتی یک پروژه است ، با توجه به میزان امکانات سخت افزاری ، دانش اعضا و رزومه و سوابق کاریشان رتبه بندی می شوند که با توجه به رتبه (گرید) شان قدرت اجرایی آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یکی از مهمترین مسائلی که این مجموعه ها با آن دست به گریبانند مبحث حسابداری شرکت های پیمانکاری می باشد . این شرکت ها به دلیل وجود کارگاه های متعدد ( و گاها خارج از کشور ) دارای پراکندگی زیادی از نظر جغرافیایی می باشند .

مسلما حسابداری شرکت پیمانکاری و رسیدگی به امور بیمه ای کارکنان مشغول به کار و امور مالیاتی پایگاه ها ، استخراج قیمت تمام شده و میزان سود وزیان هر پروژه به تفکیک و عدم تداخل آنها با هم ، یکی از بزرگترین چالش های این نوع شرکت ها می باشد . در چنین مواقعی اگر مجموعه های مذکور دارای دپارتمان مالی قدرتمندی نباشند ، با مشکلات بسیار بزرگی روبرو خواهند شد و آن آشفتگی حساب ها و عدم انسجام امور مالیست که تبعات جبران ناپذیری را در پی دارد . از این روی برخی از این شرکت های پیمانکاری ، حسابداری خود را به سازمانی جدا از مجموعه خود واگذار می کنند .

عقد قراردادهای حسابداری شرکت های پیمانکاری به دو روش بلند مدت درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده انجام می پذیرد . در روش درصد پیشرفت کار ، درصد تکامل و پیشروی کار، درآمد و سود ناخالص قرارداد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی می شود و شناسایی سود ناخالص پروژه در هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیت هایی که در طول دوره اجرای طرح تایید خواهد شد ، انجام می گیرد. در روش کار تکمیل شده نیز درآمد و سود ناخالص پروژه زمانی شناسایی می شود که کل پروژه یا بخش عمده ای از آن تکمیل شده و صرفا کارهای جزئی باقی مانده باشد .

با ورود مجموعه های تخصصی حسابداری شرکت پیمانکاری و حسابرسی آن ،  سیستم حسابداری شرکت های پیمانکاری  بایدطوری طراحی شود که سود و زیان دقیق هر پروژه در پایان کار تعیین شود . در حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش کار تبعیت می شود. ازاین رو ، برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد می شود ، حسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک ، نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone