شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرایط مودیان حقیقی که برای عملکرد ۱۴۰۱ خود اظهارنامه یا فرم تبصره ۱۰۰ ارسال نکرده اند

شرایط مودیان اشخاص حقیقی که برای عملکرد ۱۴۰۱ خود اظهارنامه یا فرم تبصره ۱۰۰ ارسال نکرده اند، تشریح شد.

موضوع: مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده اند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند….

فوق‌العاده مذکور (که بهمن ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده)، درصدی از حکم کارگزینی کارکنان است و مشمول کسور بازنشستگی بوده و در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان امور مالیاتی تاثیرگذار خواهد بود.
پیشتر ارقام مربوط به وجوه حاصل از قانون مالیات مستقیم در قالب رفاهی به کارکنان مذکور پرداخت می‌شد و به موجب مصوبه شورای حقوق و دستمزد بخشی از این مبالغ به عنوان فوق‌العاده ماده ۲۱۷ در حکم کارگزینی کارکنان مذکور درج و پرداخت خواهد شد.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone