شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

صلح معوض چیست

صلح معوض چیست

صلح معوض چیست : قبل از پرداختن به این که صلح معوض چیست ، بهتر است برای اشراف بیشتر بر موضوع با انواع  صلح دعاوی آن آشنا شویم . زمانی را در نظر بگیرید که بین دو فرد منازعه و درگیری صورت می گیرد ، در این حالت اطرافیان آن ها سعی در برطرف کردن اختلاف می کنند تا درگیری ها خاتمه یابد ، به این منظور بین آن ها عقد سازش را برقرار می کنند . در آن هدف تنها برطرف کردن اختلاف و برقراری آشتی میان دو طرف دعوا است .

صلح معوض چیست

در ادامه باید گفت که این عقد تنها به رفع اختلاف و درگیری بین دو یا چند نفر ارتباط پیدا نمی کند ؛ در بعضی از موارد بدون این که هیچ گونه اختلافی بین افراد وجود داشته باشد آن ها با یک دیگر این گونه قرارداد را منعقد می کنند که به آن صلح معامله گفته می شود . صلح معامله از لحاظ محتوا و مضمون شبیه به قرارداد های اجاره و خرید و فروش است ولی نام اجاره و … را بر آن قرار نمی دهند ، بلکه از آن تحت عنوان صلح یاد می کنند .

 

شباهت ها میان صلح عادی و صلح معامله

  1. هر دو طرف در عقد سازش باید برای منعقد کردن قرار داد با یکدیگر رضایت کامل را داشته باشند ، در صورت وجود عدم رضایت ، قرارداد بین آن ها شکل نخواهد گرفت و باطل خواهد بود . در مواردی هم که یکی از طرفین با اکراه این عقد را منعقد کند ، بر طبق قانون این عقد اعتبار نخواهد داشت مگر اینکه شخص ناراضی آن را تأیید کند .
  2. به عنوان نقطه مشترک دوم بر اساس ماده ۷۵۳ از قانون مدنی طرفین عقد باید عاقل ، بالغ و رشید باشند . در این قانون برای تجار ورشکسته ممنوعیتی در عقد صلح وضع شده است و آن ها مجاز به برقراری این عقد به خاطر پایان دادن به دعوا و یا برای قراردادی عقد جدید نمی باشند . ممنوعیت از این کار تنها برای حفظ حقوق افرادی است که تجار به آن ها بدهکار هستند و دلیلی بر عدم اهلیت آن ها محسوب نمی شود . در این قانون افراد همچنین نمی توانند از این طریق اموال متعلق به فرد دیگری را به شخص ثالث انتقال دهند .
  3. در مواردی هم که بعد از منعقد شدن قرارداد شود که موضوع مطرح شده در آن از شروع کار وجود نداشته است ، عقد صلح باطل خواهد شد . برای مثال زمانی که دو نفر برای حل اختلافات بین خود این عقد را منعقد می کنند و پس از آن مشخص می شود که قبل از این ، مورد اختلاف آن ها به موجب حکم دادگاه برطرف شده است ، قرارداد آن ها باطل خواهد شد .

 

صلح معوض چیست و صلح غیر معوض

صلح معوض عقدی است که انتقال مال و یا تعهد را از طرف دو نفر تضمین می کند ، به عبارت دیگر در آن هر یک از افراد در ازای چیزی (مورد معامله) که می گیرند ، چیز دیگری را به طرف مقابل تحویل می دهند ؛ مانند عقد اجاره که در آن موجر در ازای انتقال مالکیت منافع واحد تحویل داده شده به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می کند . عقد معوض دارای دو ویژگی است ، یکی آنکه بین عوض و معوض باید برابری وجود داشته باشد ، یعنی ارزش آن ها با یکدیگر در تعادل باشد تا هیچ طرفی متضرر نشود و دیگری این است که هر کدام از دو طرف دارای حق حبس هستند ، یعنی آن ها می توانند در صورتی که هر کدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکند ، دیگری هم به تعهدات خود عمل نکند .

در کنار عقد معوض ، صلح غیر معوض نیز وجود دارد ، در آن انتقال مال و یا تعهد به انجام کاری تنها از سمت یک نفر به سود طرف دیگر صورت می گیرد . در این عقد نیز مانند نوع معوض شرط عوض وجود دارد ولی آن ماهیت غیر معوض بودن آن را تغییر نخواهد داد . از عقد معوض می توان به عقد بیع و اجاره و از عقود غیر معوض به هبه و وکالت اشاره کرد .

تفاوت میان صلح غیر معوض و صلح معوض چیست

  1. تفاوت ها در ارزش مورد عوض : در صلح معوض اصل بر این است که مورد عوض باید از لحاظ ارزش برابر باشند ، یعنی اگر یک نفر خودرو خود را به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال به دیگری فروخت ، ماشین و پول رد و بدل شده باید از لحاظ اقتصادی ارزش یکسانی داشته باشند ؛ یعنی فرد بتواند با ۴۰۰ میلیون ریال ماشینی دقیقاً شبیه به خودرو معامله شده بخرد ؛ ولی در غیر معوض این شرط برقرار نمی باشد . برای مثال فردی خودرو خود را در ازای دریافت دوچرخه فردی دیگر به او هدیه می دهد ، در اینجا ارزش ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و تنها به دلیل غیر معوض بودن می تواند این عقد برقرار شود . به خاطر همین دلیل است که در نوع معوض در صورت معلوم شدن تفاوت ارزشی در مورد معامله حق فسخ برای متضرر وجود دارد .
  2. باطل شدن عقد در صورت نبود یکی از عوضین : اگر در عقد معوض مشخص شود که مالی که فروخته شده هرگز وجود نداشته است ، شرط صحت عقد یعنی وجود مورد معامله نقض و عقد قابل فسخ خواهد بود . در عقد غیر معوض اینگونه نیست و معامله باطل نمی شود ، البته کسی که معامله به نفع او است می تواند معامله را بهم بزند .
  3. از بین رفتن مورد معامله : اگر بین دو نفر صلح معوض درگرفت و قرار شد که مورد معامله در فردای آن روز یا چند ساعت بعد به طرف مقابل تحویل داده شود ولی در این بین مال از بین رفت ، عقد معوض از زمان تلف شدن مورد معامله خود به خود فسخ می شود ؛ ولی در عقد غیر معوض چون مورد معامله شرط است و شرط از ارکان عقد نیست ، معامله فسخ نمی شود .
  4. معین و معلوم بودن مورد عوض : در عقد معوض باید مشخصات عوضین کاملاً مشخص و معلوم باشد در غیر این صورت عقد برقرار نخواهد بود .

جمع بندی مطلب صلح معوض چیست

در پایان باید گفت که افراد باید این موضوع را در عقد صلح باید در نظر بگیرند که نوع عقد می تواند در میزان مالیات تعلق گرفته به آن ها تعیین کننده باشد ، در نتیجه بهتر است تا از شرکت حسابداری با تخصص در این زمینه برای انجام امور حسابداری خود استفاده کنند .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone