شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

نمونه تحریر دفاتر قانونی

نمونه تحریر دفاتر قانونی

نمونه تحریر دفاتر قانونی

بر اساس قانون تجارت کلیه اشخاص حقوقی و شاغلینی که در مرحله اول تقسیم بندی گردیده اند  می بایست نسبت به اخذ دفاتر قانونی خود در مهلت مقرر اقدام نمایند به این گونه که قبل از به اتمام رسیدن سال مالی مندرج در اساسنامه می بایست مراحل پلمپ دفاتر را انجام دهند سپس این دفاتر می بایست بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی و توسط متخصصین و کارشناسان حوزه مالی و مالیاتی نگارش شود .

قبل از تحریر دفاتر قانونی می بایست به موارد زیر دقت نمود :

۱-از پلمپ خارج نشدن دفاتر قانونی .

۲-کنترل مشخصات دفاتر با اسناد حسابداری موجود .

۳- تمام صفحات بر اساس شماره های درج شده موجود باشد .

۴- و …

به عنوان مثال توضیحی از نمونه تحریر دفاتر قانونی شرح داده می شود :

۱-دفتر کل :

۱-۱در این دفتر می بایست کلیه حسابها در سطح کل براساس آئین نامه تحریر دفاتر به تفکیک سرفصل ها  نگارش  شود .

۲-۱در ستون شماره دفتر روزنامه می بایست عطف صفحه دفتر روزنامه  ثبت شود .

۳-۱در ستون شرح می بایست توضیحات سند مندرج گردد .

۴-۱ در قسمت بدهکار ، بستانکار و مانده نیز مبالغ بر اساس واحد ریال ثبت خواهد شد .

۵-۱ و …

۲-دفتر روزنامه

۱-۲در دفتر روزنامه  کلیه اسناد حسابداری به تفکیک شماره سند ها ثبت می گردد .

۲-۲در ستون شماره دفتر کل می بایست عطف صفحه دفتر کل ثبت شود .

۳-۲در ستون شماره دفتر روزنامه می بایست شماره اسناد حسابداری درج گردد .

۴-۲ و …

در تحریر دفاتر قانونی هیچگاه دفاتر مخدوش یا لاک گرفته نباشد و نباید در حاشیه دفاتر چیزی بنویسید و در صورت اشتباه  بایستی با استفاده از خودکار قرمز اقدام به اصلاح نماید .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone