شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

برای جلوگیری از علی الراس چه عملیاتی می بایست انجام شود ؟

جهت جلوگیری از علی الراس شدن می بایست تمام مواردی که می تواند شامل علی الراس شدن گردد حذف گردد به عبارتی دیگر مواردی که شامل علی الراس شدن می گردد می بایست به صورت کامل رفع گردد در واقع

۱) می بایست دفاتر با دقت و در زمان مشخص به اداره دارایی تحویل داده شود و جهت جلوگیری از علی الراس می بایست تمام مواردی که سبب رد دفاتر می شود می بایست به صورت کامل رعایت گردد .

۲) تراز نامه و یا صورت های سود و زیان می بایست ۱۰۰% ارائه داده شود .

۳) مودی می بایست تمام در آمد های خود را به صورت کامل و واضح و مبرهن به اداره دارایی تسلیم نماید .

۴) تمام مدارک و اسنادی که اداره دارایی از مودی درخواست می نماید می بایست به صورت کامل در اختیار اداره دارایی قرار گیرد و تمام اسناد می بایست به صورت کامل قابل بررسی و رسیدگی باشد .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone