شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

صاحبان مشاغل بند ج چه کسانی می باشند ؟

صاحبان مشاغل بند ج چه کسانی می باشند ؟

در صورتیکه صاحبان مشاغل مشمول بندهای الف و یا ب نشوند ، در این صورت مشمول بند ج می باشند . که در این صورت می بایست خلاصه در آمد و هزینه های خود را مطابق با نمونه هایی که از قبل توسط اداره امور دارایی تعیین شده تهیه و تنظیم نمایند .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone